copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alat-alat
Kamus
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Jalan, Perjalanan Israel Melalui
Kata sebelumnyaKata berikutnya
Kamus Kompilasi Kamus Easton Kamus Pedoman Kamus Gering Peta
Kamus Pedoman
Kata sebelumnyaKata berikutnyaAtas
Jalan, Perjalanan Israel Melalui
        PADANG GURUN

 1. Permulaan - .
    /TB Kel 12:41,42
 2. Banyaknya orang pada permulaan - .
    /TB Kel 12:37
 3. Kesehatan mereka pada permulaan - .
    /TB Mazm 105:37
 4. Banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka dalam - .
    /TB Kel 12:38; Bil 11:4
 5. Dimulai dengan tergesa-gesa.
    /TB Kel 12:39
 6. Dituntun ke tempat tertentu.
    /TB Kel 13:18
 7. Di bawah pimpinan Musa.
    /TB Kel 3:10-12; Kis 7:36,38
 8. Berputar-putar.
    /TB Kel 13:17,18
 9. Peraturan perjalanan selama - .
    /TB Bil 10:14-28
 10. Peraturan bermalam selama - .
    /TB Bil 2:1-34
 11. Kesukaran dan bahaya - .
    /TB Ul 8:15
 12. Empat puluh tahun lamanya:
    12.1 Sebagai hukuman.
        /TB Bil 14:33,34
    12.2 Untuk mengajar mereka hidup berdasarkan firman Tuhan.
        /TB Ul 8:3
    12.3 Untuk merendahkan hati dan mencobai mereka.
        /TB Ul 8:2
 13. Di bawah pimpinan Allah.
    /TB Kel 13:21,22; 15:13; Neh 9:12; Mazm 78:52; Yes 63:11-14
 14. Di bawah perlindungan Allah.
    /TB Kel 14:19,20; Mazm 105:39; Kel 23:20; Mazm 78:53
 15. Dengan kecukupan yang ajaib.
    /TB Kel 16:35; Ul 8:3
 16. Pakaian mereka terpelihara selama - .
    /TB Ul 8:4; 29:5; Neh 9:21
 17. Berbakti kepada Allah selama - .
    /TB Kel 24:5-8; 29:38-42; 40:24-29
 18. Pengadilan diadakan selama - .
    /TB Kel 18:13,26
 19. Penyunatan tidak diadakan selama - .
    /TB Yos 5:1-12
 20. Mendatangkan ketakutan dan kegentaran terhadap semua bangsa Kanaan.
    /TB Kel 15:14-16; Bil 22:34
 21. Dihalangi oleh bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka.
    /TB Kel 17:8; Bil 20:21
 22. Negeri yang mereka rebut selama - .
    /TB Ul 29:7,8
 23. Ditandai oleh keluh kesah dan pemberontakan.
    /TB Mazm 78:40; 95:10; 106:7-39
 24. Kebaikan dan rahmat Allah yang selalu dinyatakan kepada mereka
   selama - .
    /TB Mazm 106:10,43-46; 107:7,13
 25. Dimulai dari Raamses di Mesir:
    /TB Kel 12:37
 26. Ke Sukot.
    /TB Kel 12:37; Bil 33:5
 27. Ke Etam.
    /TB Kel 13:20; Bil 33:6
 28. Antara Baal-Zefon dan Pi-Hahirot:
        /TB Kel 14:2; Bil 33:7
    28.1 Dikejar oleh Firaun.
        /TB Kel 14:9
    28.2 Dinasihatkan agar memandang kepada Allah.
        /TB Kel 14:13,14
    28.3 Tiang awan dipindahkan ke belakang.
        /TB Kel 14:19,20
    28.4 Laut Teberau terbelah.
        /TB Kel 14:16,21
 29. Melintasi Laut Teberau:
        /TB Kel 14:22,29
    29.1 Iman dinyatakan ketika melintasi laut ini.
        /TB Ibr 11:29
    29.2 Firaun dan tentaranya dibinasakan.
        /TB Kel 14:23-28; Mazm 106:11
    29.3 Nyanyian pujian orang Israel.
        /TB Kel 15:1-21; Mazm 106:12
 30. Melintasi padang gurun Syur atau Etam.
    /TB Kel 15:22; Bil 33:8; Kel 15:22; Bil 33:8
 31. Ke Mara:
        /TB Kel 15:23; Bil 33:8
    31.1 Bangsa itu bersungut-sungut karena air yang pahit.
        /TB Kel 15:24
    31.2 Air itu menjadi tawar.
        /TB Kel 15:25
 32. Ke Elim.
    /TB Kel 15:27; Bil 33:9
 33. Di tepi Laut Teberau.
    /TB Bil 33:10
 34. Melintasi padang gurun Sin:
        /TB Kel 16:1; Bil 33:11
    34.1 Bersungut-sungut meminta makanan.
        /TB Kel 16:2,3
    34.2 Burung puyuh diberikan dalam waktu satu hari saja.
        /TB Kel 16:8,12,13
    34.3 Manna diberikan.
        /TB Kel 16:4,8,16-31
 35. Ke Dofka.
    /TB Bil 33:12
 36. Ke Alus.
    /TB Bil 33:13
 37. Ke Rafidim:
        /TB Kel 17:1; Bil 33:14
    37.1 Bersungut-sungut meminta air.
        /TB Kel 17:2,3
    37.2 Air keluar dari gunung batu.
        /TB Kel 17:5,6
    37.3 Dinamai Masa dan Meriba.
        /TB Kel 17:7
    37.4 Orang Amalek melawan orang Israel.
        /TB Kel 17:8
    37.5 Orang Amalek dikalahkan.
        /TB Kel 17:9-13
 38. Ke Gunung Sinai:
        /TB Kel 19:1,2; Bil 33:15
    38.1 Kunjungan Yitro.
        /TB Kel 18:1-6
    38.2 Hakim-hakim diangkat.
        /TB Kel 18:14-26; Ul 1:9-15
    38.3 Sepuluh firman diberikan.
        /TB Kel 19:3; 20:1-26
    38.4 Perjanjian diadakan.
        /TB Kel 24:3-8
    38.5 Sepuluh hukum dituliskan pada loh batu.
        /TB Kel 31:18
    38.6 Peraturan membuat Kemah Suci.
        /TB Kel 24:1-27:21
    38.7 Suku Lewi diambil sebagai ganti segala anak sulung.
        /TB Bil 3:11-13
    38.8 Harun dan keturunannya dipilih untuk menjadi imam-imam.
        /TB Kel 28:1-29:46; Bil 3:1-3,10
    38.9 Suku Lewi dikhususkan.
        /TB Bil 3:5-9
    38.10 Seekor anak lembu dibuat dari emas.
        /TB Kel 32:1,4
    38.11 Kedua loh batu dipecahkan.
        /TB Kel 32:19
    38.12 Bangsa Israel dihukum karena menyembah berhala.
        /TB Kel 32:25-29,35
    38.13 Kemuliaan Allah dinyatakan kepada Musa.
        /TB Kel 33:18-23; 34:5-8
    38.14 Dua loh batu yang baru diberikan.
        /TB Kel 34:1-4,27-29; Ul 10:1-5
    38.15 Kemah Suci yang pertama didirikan.
        /TB Kel 40:1-38
    38.16 Nadab dan Abihu dibinasakan karena mempersembahkan api
       yang asing.
        /TB Im 10:1,2; Bil 3:4
    38.17 Paskah pertama dirayakan.
        /TB Bil 9:1-5
    38.18 Umat Israel dihitung untuk kedua kalinya.
        /TB Bil 1:1-46; Kel 38:25,26
 39. Ke Kibrot - Taawa:
        /TB Bil 33:16
    39.1 Sungutan dihukum dengan api.
        /TB Bil 11:1-3
    39.2 Dinamai Tabera.
        /TB Bil 11:3
    39.3 Nafsu rakus dari orang-orang bajingan yang ada di antara orang
       Israel dan bangsa Israel sendiri meminta daging.
        /TB Bil 11:4-9
    39.4 Daging dijanjikan.
        /TB Bil 11:10-15; 18:23
    39.5 Tujuh puluh orang tua-tua Israel dipilih untuk membantu Musa.
        /TB Bil 11:16,17,24-30
    39.6 Burung puyuh diberikan satu bulan lamanya.
        /TB Bil 11:19,20,31,32
    39.7 Sungutan mereka dihukum.
        /TB Bil 11:33; Mazm 78:30,31
    39.8 Sebabnya dinamai Kibrot - Taawa.
        /TB Bil 11:34
 40. Ke Hazerot:
        /TB Bil 11:35; 33:17
    40.1 Harun dan Miryam iri hati terhadap Musa.
        /TB Bil 12:1,2
    40.2 Miryam dihukum dengan penyakit kusta.
        /TB Bil 12:10
    40.3 Perjalanan ditunda tujuh hari lamanya karena Miryam.
        /TB Bil 12:14,15
 41. Ke Kadesy - Barnea di padang gurun Ritma atau Paran:
        /TB Ul 11:19; Bil 32:8; 12:16; 33:18
    41.1 Orang Israel menghendaki agar negeri Kanaan diselidiki.
        /TB Ul 1:22
    41.2 Musa disuruh mengirim beberapa orang pengintai.
        /TB Bil 13:1,2
    41.3 Orang-orang yang dipilih sebagai pengintai-pengintai.
        /TB Bil 13:3-16
    41.4 Pengintai-pengintai dikirim.
        /TB Yos 14:7; Bil 13:17-20
    41.5 Para pengintai memberi laporan yang tidak baik.
        /TB Bil 13:26-33
    41.6 Umat Israel sangat takut dan memberontak.
        /TB Bil 14:1-4
    41.7 Hukuman terhadap pemberontakan.
        /TB Bil 14:26-35; 32:11-13; Ul 1:35,36,40
    41.8 Pengintai-pengintai yang bersalah, mati karena tulah Tuhan.
        /TB Bil 14:36,37
    41.9 Israel dibinasakan bangsa Amalek karena bertindak tidak mentaati
       perintah Tuhan.
        /TB Bil 14:40-45; Ul 1:41-44
 42. Kembali melalui jalan ke arah Laut Teberau:
        /TB Bil 14:25; Ul 1:40; 2:1
    42.1 Seorang dilontari dengan batu karena melanggar hari Sabat.
        /TB Bil 15:32-36
    42.2 Pemberontakan Korah.
        /TB Bil 16:1-19
    42.3 Korah dihukum.
        /TB Bil 16:30-35
    42.4 Tuhan hendak menghukum dengan tulah.
        /TB Bil 16:41-46
    42.5 Tulah itu berhenti.
        /TB Bil 16:47-50
    42.6 Pilihan Allah atas Harun disahkan.
        /TB Bil 17:1-13
 43. Ke Rimon-Peros.
    /TB Bil 33:19
 44. Ke Libna atau Laban.
    /TB Bil 33:20; Ul 1:1
 45. Ke Risa.
    /TB Bil 33:21
 46. Ke Kehelata.
    /TB Bil 33:22
 47. Ke Har-Syafer.
    /TB Bil 33:23
 48. Ke Harada.
    /TB Bil 33:24
 49. Ke Makhelot.
    /TB Bil 33:25
 50. Ke Tahat.
    /TB Bil 33:26
 51. Ke Tarah.
    /TB Bil 33:27
 52. Ke Mitka.
    /TB Bil 33:28
 53. Ke Hasmona.
    /TB Bil 33:29
 54. Ke Moserot.
    /TB Bil 33:30
 55. Ke Bene-Yaakan.
    /TB Bil 33:31
 56. Ke Hor-Gidgad.
    /TB Bil 33:32; Ul 10:7
 57. Ke Yobata, atau daerah yang banyak sungainya.
    /TB Bil 33:33; Ul 10:7
 58. Beberapa tempat persinggahan ini mungkin dikunjungi juga.
    /TB Ul 10:6,7; Bil 33:3-32
 59. Ke Abrona.
    /TB Bil 33:34
 60. Ke Ezion-Geber.
    /TB Bil 33:35
 61. Ke Kadesy di padang gurun Zin:
        /TB Bil 20:1; 33:36; Hak 11:16
    61.1 Miryam mati dan dikuburkan.
        /TB Bil 20:1
    61.2 Pertengkaran yang kedua karena meminta air.
        /TB Bil 20:2-6
    61.3 Musa seharusnya berkata kepada bukit batu, tetapi ia memukulnya,
       sehingga ia tidak taat kepada Allah.
        /TB Bil 20:7-11
    61.4 Musa dan Harun dihukum.
        /TB Bil 20:12
    61.5 Dinamai Meriba untuk memperingati pertengkaran itu.
        /TB Bil 20:13; 27:14
    61.6 Perintah tentang Edom diberikan.
        /TB Ul 2:3-6
    61.7 Raja Edom melarang orang Israel melalui daerahnya.
        /TB Bil 20:14-21; Hak 11:17
 62. Ke Gunung Hor:
        /TB Bil 20:22; 33:37
    62.1 Harun meninggal.
        /TB Bil 20:28,29; 33:38,39
    62.2 Negeri Arad dikalahkan.
        /TB Bil 21:1-3; 33:40
    62.3 Dinamai Horma.
        /TB Bil 21:2,3
 63. Ke Zalmona:
        /TB Bil 33:41
    63.1 Orang Israel melawan.
        /TB Bil 21:4,5
    63.2 Ular-ular tedung dikirim.
        /TB Bil 21:6
    63.3 Ular tedung dari tembaga ditaruh pada sebuah tiang.
        /TB Bil 21:7-9
 64. Ke Funon.
    /TB Bil 33:42
 65. Ke Obot.
    /TB Bil 21:10; 33:43
 66. Ke reruntuhan di Abarim di sebelah timur Moab.
        /TB Bil 21:11; 33:44
    66.1 Peraturan-peraturan mengenai tanah Moab diberikan.
        /TB Ul 2:8,9
 67. Ke Zered atau Dibon-Gad.
    /TB Bil 21:12; 33:45
 68. Ke Almon-Diblataim.
    /TB Bil 33:46
 69. Menyeberang sungai Zered:
        /TB Ul 2:13
    69. Lamanya berjalan dari Kadesh-Barnea ke Zered.
        /TB Ul 2:14
    69. Perintah melintasi Ar.
        /TB Ul 2:18
    69. Perintah tentang Amon.
        /TB Ul 2:19
 70. Menyeberang sungai Amon.
    /TB Bil 21:13-15; Ul 2:24
 71. Ke Beer atau mata air.
    /TB Bil 21:16
 72. Ke Matana.
    /TB Bil 21:18
 73. Ke Nahaliel.
    /TB Bil 21:19
 74. Ke Bamot.
    /TB Bil 21:19
 75. Ke Pegunungan Abarim:
        /TB Bil 21:20; 33:47
    75.1 Orang Amori tidak mengizinkan orang Israel melalui negeri
       mereka.
        /TB Bil 21:21-23; Ul 2:26-30
    75.2 Sihon dikalahkan.
        /TB Bil 21:23-32; Ul 2:32-36
    75.3 Og dikalahkan.
        /TB Bil 21:33-35; Ul 3:1-11
    75.4 Bani Ruben dan bani Gad memperoleh daerah dari orang Amori.
        /TB Bil 32:1-42; Ul 3:12-17
 76. Kembali ke dataran Moab:
        /TB Bil 22:1; 33:48,49
    76.1 Balak memanggil Bileam.
        /TB Bil 22:5,6,15-17
    76.2 Bileam tidak diizinkan mengutuk Israel.
        /TB Bil 22:9-41; Bil 23:1-24:25
    76.3 Israel menyembah berhala karena menerima nasihat Bileam.
        /TB Bil 25:1-3; Wahy 2:14
    76.4 Israel dihukum.
        /TB Bil 25:5,9
    76.5 Penghitungan yang ketiga.
        /TB Bil 26:1-62
    76.6 Semua orang yang dihitung berumur dua puluh tahun ke atas,
       kecuali Kaleb dan Yosua, telah meninggal.
        /TB Bil 26:63-65; 14:29
    76.7 Penetapan tentang hak waris anak-anak perempuan.
        /TB Bil 27:1-11; 36:1-9
    76.8 Pemilihan Yosua.
        /TB Bil 27:15-23
    76.9 Midian dibinasakan dan Bileam dibunuh.
        /TB Bil 25:17,18; 31:1-54
    76.10 Sepuluh hukum diulangi lagi.
        /TB Ul 1:3,5
    76.11 Hukum itu ditulis oleh Musa.
        /TB Ul 31:9
    76.12 Musa melihat Kanaan.
        /TB Ul 34:1-4
    76.13 Musa mati dan dikuburkan.
        /TB Ul 34:5,6
    76.14 Yosua disuruh menyeberang sungai Yordan.
        /TB Yos 1:2
    76.15 Dua orang pengintai disuruh ke Yerikho.
        /TB Yos 2:1
 77. Menyeberang sungai Yordan.
    /TB Yos 4:10
 78. Melukiskan perjalanan jemaat.
    /TB Kid 8:5; 1Pet 1:17
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran