copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
1 Timotius 2 - Alkitab Klinkert 1870
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
2:1Maka sebab itoe nasihatkoe, hoebaja-hoebaja hendaklah orang memoehoenkan dan menjembahjangkan dan mendoakan dan mengoetjap sjoekoer akan segala orang,
2:2Akan radja dan segala orang besar-besar, soepaja bolih kita hidoep dengan senang dan santausa dengan segala kabaktian dan kasopanan.
2:3Karena demikianlah baik dan berkenan kapada Allah, ija-itoe Djoeroe-salamat kita,
2:4Jang hendak segala manoesia mendapat salamat dan sampai kapada pengetahoean akan kabenaran.
2:5Karena Allah asa djoea adanja dan adalah hanja sa'orang Pengantara di-antara Allah dengan manoesia, ija-itoe Almasih Isa jang manoesia,
2:6Jang telah menjerahkan dirinja akan soeatoe teboesan karena sakaliannja dan soeatoe kasaksian pada masa jang tertentoe.
2:7Maka bagai perkara ini akoe didjadikan sa'orang pewarta dan rasoel (bahwa akoe berkata benar, demi Almasih tidak akoe berdoesta), lagi sa'orang goeroe dari perkara pertjaja dan kabenaran bagai segala orang kapir.
2:8Maka sebab itoe kahendakkoe segala orang laki-laki itoe meminta-doa pada barang dimana tempat dengan menadahkan tangan jang soetji dan dengan tiada marah ataw perbantahan.
2:9Demikian pon hendaklah segala orang perempoewan menghiasi dirinja dengan menaroh sopan dan maloe; boekan dengan menjelampit ramboetnja ataw dengan berpakaikan emas ataw moetiara ataw pakaijan jang endah-endah.
2:10Melainkan dengan kabadjikan, saperti wadjib atas perempoewan, jang mengakoe dirinja beribadat.
2:11Maka hendaklah kiranja perempoewan itoe beladjar dengan berdiam dirinja serta dengan segala rendah hati.
2:12Maka tiada koeberi sa'orang perempoewan mengadjar orang ataw memerentahkan lakinja, melainkan pesankoe hendaklah ija berdiam dirinja.
2:13Karena Adam didjadikan dehoeloe, kemoedian Hawa.
2:14Maka boekan Adam jang tergoda, melainkan isterinja tergoda, sahingga dilangkahkannja hoekoem.
2:15Tetapi ijapon akan salamat dalam beranak, djikalau kiranja selaloe tetap ija dalam pertjaja dan dalam kasih dan penjoetjian dengan kasopanan.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran