copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Filipi 1 - Interlinear Greek/Strong
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
1:1paulov <3972> {PAUL} kai <2532> {AND} timoyeov <5095> {TIMOTHY,} douloi <1401> {BONDMEN} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST,} pasin <3956> {TO ALL} toiv <3588> {THE} agioiv <40> {SAINTS} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS} toiv <3588> {WHO} ousin <5607> (5752) {ARE} en <1722> {IN} filippoiv <5375> {PHILIPPI,} sun <4862> {WITH [THE]} episkopoiv <1985> {OVERSEERS} kai <2532> {AND} diakonoiv <1249> {THOSE WHO SERVE.}
1:2cariv <5485> {GRACE} umin <5213> {TO YOU} kai <2532> {AND} eirhnh <1515> {PEACE} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD} patrov <3962> hmwn <2257> {OUR FATHER} kai <2532> {AND [THE]} kuriou <2962> {LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST.}
1:3eucaristw <2168> (5719) {I THANK} tw <3588> yew <2316> mou <3450> {MY GOD} epi <1909> {ON} pash <3956> th <3588> {THE WHOLE} mneia <3417> {REMEMBRANCE} umwn <5216> {OF YOU,}
1:4pantote <3842> {ALWAYS} en <1722> {IN} pash <3956> {EVERY} dehsei <1162> {SUPPLICATION} mou <3450> {MY} uper <5228> {FOR} pantwn <3956> {ALL} umwn <5216> {YOU} meta <3326> {WITH} carav <5479> thn <3588> {JOY} dehsin <1162> {SUPPLICATION} poioumenov <4160> (5734) {MAKING,}
1:5epi <1909> {FOR} th <3588> koinwnia <2842> umwn <5216> {YOUR FELLOWSHIP} eiv <1519> {IN} to <3588> {THE} euaggelion <2098> {GLAD TIDINGS,} apo <575> {FROM [THE]} prwthv <4413> {FIRST} hmerav <2250> {DAY} acri <891> tou <3588> {UNTIL} nun <3568> {NOW;}
1:6pepoiywv <3982> (5756) {BEING PERSUADED OF} auto <846> touto <5124> {THIS VERY THING,} oti <3754> {THAT} o <3588> {HE WHO} enarxamenov <1728> (5666) {BEGAN} en <1722> {IN} umin <5213> {YOU} ergon <2041> {A WORK} agayon <18> {GOOD} epitelesei <2005> (5692) {WILL COMPLETE [IT]} acriv <891> {UNTIL [THE]} hmerav <2250> {DAY} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST;}
1:7kaywv <2531> {AS} estin <2076> (5748) {IT IS} dikaion <1342> {RIGHTEOUS} emoi <1698> {FOR ME} touto <5124> {THIS} fronein <5426> (5721) {TO THINK} uper <5228> {AS TO} pantwn <3956> {ALL} umwn <5216> {YOU,} dia <1223> to <3588> {BECAUSE} ecein <2192> (5721) {HAVE} me <3165> {ME} en <1722> {IN} th <3588> {THE} kardia <2588> {HEART} umav <5209> {YE,} en <1722> te <5037> {BOTH IN} toiv <3588> desmoiv <1199> mou <3450> {MY BONDS} kai <2532> {AND} th <3588> {IN THE} apologia <627> {DEFENCE} kai <2532> {AND} bebaiwsei <951> {CONFIRMATION} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS,} sugkoinwnouv <4791> {FELLOW PARTAKERS} mou <3450> thv <3588> caritov <5485> {OF MY GRACE} pantav <3956> {ALL} umav <5209> {YE} ontav <5607> (5752) {ARE.}
1:8martuv <3144> gar <1063> {FOR WITNESS} mou <3450> {MY} estin <2076> (5748) o <3588> {IS} yeov <2316> {GOD,} wv <5613> {HOW} epipoyw <1971> (5719) {I LONG AFTER} pantav <3956> {ALL} umav <5209> {YOU} en <1722> {IN [THE]} splagcnoiv <4698> {BOWELS} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST.}
1:9kai <2532> {AND} touto <5124> {THIS} proseucomai <4336> (5736) {I PRAY,} ina <2443> h <3588> {THAT} agaph <26> {LOVE} umwn <5216> {YOUR} eti <2089> {YET} mallon <3123> {MORE} kai <2532> {AND} mallon <3123> {MORE} perisseuh <4052> (5725) {MAY ABOUND} en <1722> {IN} epignwsei <1922> {KNOWLEDGE} kai <2532> {AND} pash <3956> {ALL} aisyhsei <144> {INTELLIGENCE,}
1:10eiv <1519> to <3588> {FOR} dokimazein <1381> (5721) {TO APPROVE} umav <5209> {YOU} ta <3588> {THE THINGS THAT} diaferonta <1308> (5723) {ARE EXCELLENT,} ina <2443> {THAT} hte <5600> (5753) {YE MAY BE} eilikrineiv <1506> {PURE} kai <2532> {AND} aproskopoi <677> {WITHOUT OFFENCE} eiv <1519> {FOR [THE]} hmeran <2250> {DAY} cristou <5547> {OF CHRIST,}
1:11peplhrwmenoi <4137> (5772) {BEING FILLED} karpwn <2590> {WITH FRUITS} dikaiosunhv <1343> {OF RIGHTEOUSNESS} twn <3588> {WHICH [ARE]} dia <1223> {BY} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST,} eiv <1519> {TO} doxan <1391> {GLORY} kai <2532> {AND} epainon <1868> {PRAISE} yeou <2316> {GOD'S.}
1:12ginwskein <1097> (5721) de <1161> {BUT TO KNOW} umav <5209> {YOU} boulomai <1014> (5736) {I WISH,} adelfoi <80> {BRETHREN,} oti <3754> {THAT} ta <3588> {THE THINGS} kat <2596> {CONCERNING} eme <1691> {ME} mallon <3123> {RATHER} eiv <1519> {TO [THE]} prokophn <4297> {ADVANCEMENT} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS} elhluyen <2064> (5754) {HAVE TURNED OUT,}
1:13wste <5620> {SO AS} touv <3588> desmouv <1199> mou <3450> {MY BONDS} fanerouv <5318> {MANIFEST} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} genesyai <1096> (5635) {TO HAVE BECOME} en <1722> {IN} olw <3650> {WHOLE} tw <3588> {THE} praitwriw <4232> {PRAETORIUM} kai <2532> {AND} toiv <3588> {TO THE} loipoiv <3062> {REST} pasin <3956> {ALL;}
1:14kai <2532> {AND} touv <3588> {THE} pleionav <4119> {MOST} twn <3588> {OF THE} adelfwn <80> {BRETHREN} en <1722> {IN [THE]} kuriw <2962> {LORD} pepoiyotav <3982> (5756) toiv <3588> {TRUSTING} desmoiv <1199> {MY BONDS} mou <3450> {MY} perissoterwv <4056> {MORE ABUNDANTLY} tolman <5111> (5721) {DARE} afobwv <870> {FEARLESSLY} ton <3588> {THE} logon <3056> {WORD} lalein <2980> (5721) {TO SPEAK.}
1:15tinev <5100> {SOME} men <3303> {INDEED} kai <2532> {EVEN} dia <1223> {FROM} fyonon <5355> {ENVY} kai <2532> {AND} erin <2054> {STRIFE,} tinev <5100> de <1161> {BUT SOME} kai <2532> {ALSO} di <1223> {FROM} eudokian <2107> {GOOD WILL} ton <3588> {THE} criston <5547> {CHRIST} khrussousin <2784> (5719) {ARE PROCLAIMING.}
1:16oi <3588> {THOSE} men <3303> {INDEED} ex <1537> {OUT OF} eriyeiav <2052> {CONTENTION} ton <3588> {THE} criston <5547> {CHRIST} kataggellousin <2605> (5719) {ARE ANNOUNCING,} ouc <3756> {NOT} agnwv <55> {PURELY,} oiomenoi <3633> (5740) {SUPPOSING} yliqin <2347> {TRIBULATION} epiferein <2018> (5721) {TO ADD} toiv <3588> desmoiv <1199> mou <3450> {TO MY BONDS,}
1:17oi <3588> de <1161> {BUT THESE} ex <1537> {OUT OF} agaphv <26> {LOVE,} eidotev <1492> (5761) {KNOWING} oti <3754> {THAT} eiv <1519> {FOR} apologian <627> {DEFENCE} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS} keimai <2749> (5736) {I AM SET.}
1:18ti <5101> gar <1063> {WHAT THEN?} plhn <4133> {NEVERTHELESS} panti <3956> {IN EVERY} tropw <5158> {WAY,} eite <1535> {WHETHER} profasei <4392> {IN PRETEXT} eite <1535> {OR} alhyeia <225> {IN TRUTH,} cristov <5547> {CHRIST} kataggelletai <2605> (5743) {IS ANNOUNCED;} kai <2532> {AND} en <1722> {IN} toutw <5129> {THIS} cairw <5463> (5719) {I REJOICE,} alla <235> {YEA,} kai <2532> {ALSO} carhsomai <5463> (5690) {I WILL REJOICE:}
1:19oida <1492> (5758) gar <1063> {FOR I KNOW} oti <3754> {THAT} touto <5124> {THIS} moi <3427> {FOR ME} apobhsetai <576> (5695) {SHALL TURN OUT} eiv <1519> {TO} swthrian <4991> {SALVATION} dia <1223> {THROUGH} thv <3588> umwn <5216> dehsewv <1162> {YOUR SUPPLICATION,} kai <2532> {AND [THE]} epicorhgiav <2024> {SUPPLY} tou <3588> {OF THE} pneumatov <4151> {SPIRIT} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST:}
1:20kata <2596> thn <3588> {ACCORDING TO} apokaradokian <603> {EARNEST EXPECTATION} kai <2532> {AND} elpida <1680> {HOPE} mou <3450> {MY,} oti <3754> {THAT} en <1722> {IN} oudeni <3762> {NOTHING} aiscunyhsomai <153> (5701) {I SHALL BE ASHAMED,} all <235> {BUT} en <1722> {IN} pash <3956> {ALL} parrhsia <3954> {BOLDNESS,} wv <5613> {AS} pantote <3842> {ALWAYS,} kai <2532> {ALSO} nun <3568> {NOW} megalunyhsetai <3170> (5701) {SHALL BE MAGNIFIED} cristov <5547> {CHRIST} en <1722> {IN} tw <3588> swmati <4983> mou <3450> {MY BODY} eite <1535> {WHETHER} dia <1223> {BY} zwhv <2222> {LIFE} eite <1535> {OR} dia <1223> {BY} yanatou <2288> {DEATH.}
1:21emoi <1698> gar <1063> to <3588> {FOR TO ME} zhn <2198> (5721) {TO LIVE [IS]} cristov <5547> {CHRIST,} kai <2532> to <3588> {AND} apoyanein <599> (5629) {TO DIE} kerdov <2771> {GAIN;}
1:22ei <1487> de <1161> to <3588> {BUT IF} zhn <2198> (5721) {TO LIVE} en <1722> {IN} sarki <4561> {FLESH,} touto <5124> {THIS} moi <3427> {FOR ME [IS]} karpov <2590> {FRUIT} ergou <2041> {OF LABOUR:} kai <2532> {AND} ti <5101> {WHAT} airhsomai <138> (5698) {I SHALL CHOOSE} ou <3756> gnwrizw <1107> (5719) {I KNOW NOT.}
1:23sunecomai <4912> (5743) {I AM PRESSED} gar <1063> {FOR} ek <1537> {BY} twn <3588> {THE} duo <1417> {TWO,} thn <3588> {THE} epiyumian <1939> {DESIRE} ecwn <2192> (5723) {HAVING} eiv <1519> to <3588> {FOR} analusai <360> (5658) {TO DEPART,} kai <2532> {AND} sun <4862> {WITH} cristw <5547> {CHRIST} einai <1511> (5750) {TO BE [FOR IT IS]} pollw <4183> mallon <3123> {VERY MUCH} kreisson <2908> {BETTER;}
1:24to <3588> de <1161> epimenein <1961> (5721) {BUT TO REMAIN} en <1722> {IN} th <3588> {THE} sarki <4561> {FLESH [IS]} anagkaioteron <316> {MORE NECESSARY} di <1223> {FOR THE SAKE OF} umav <5209> {YOU;}
1:25kai <2532> {AND} touto <5124> {THIS} pepoiywv <3982> (5756) {BEING PERSUADED OF,} oida <1492> (5758) {I KNOW} oti <3754> {THAT} menw <3306> (5692) {I SHALL ABIDE} kai <2532> {AND} sumparamenw <4839> (5692) {CONTINUE WITH} pasin <3956> {ALL} umin <5213> {YOU;} eiv <1519> {FOR} thn <3588> umwn <5216> prokophn <4297> {YOUR ADVANCEMENT} kai <2532> {AND} caran <5479> thv <3588> {JOY} pistewv <4102> {OF FAITH;}
1:26ina <2443> {THAT} to <3588> kauchma <2745> umwn <5216> {YOUR BOASTING} perisseuh <4052> (5725) {MAY ABOUND} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS} en <1722> {IN} emoi <1698> {ME} dia <1223> {THROUGH} thv <3588> emhv <1699> parousiav <3952> {MY PRESENCE} palin <3825> {AGAIN} prov <4314> {WITH} umav <5209> {YOU.}
1:27monon <3440> {ONLY} axiwv <516> {WORTHILY} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS} tou <3588> {OF THE} cristou <5547> {CHRIST} politeuesye <4176> (5737) {CONDUCT YOURSELVES,} ina <2443> {THAT} eite <1535> {WHETHER} elywn <2064> (5631) {HAVING COME} kai <2532> {AND} idwn <1492> (5631) {HAVING SEEN} umav <5209> {YOU,} eite <1535> {OR} apwn <548> (5752) {BEING ABSENT} akousw <191> (5661) {I MIGHT HEAR} ta <3588> {THE THINGS} peri <4012> {CONCERNING} umwn <5216> {YOU,} oti <3754> {THAT} sthkete <4739> (5719) {YE STAND FAST} en <1722> {IN} eni <1520> {ONE} pneumati <4151> {SPIRIT,} mia <3391> {WITH ONE} quch <5590> {SOUL} sunaylountev <4866> (5723) {STRIVING TOGETHER} th <3588> {WITH THE} pistei <4102> {FAITH} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS;}
1:28kai <2532> mh <3361> {AND} pturomenoi <4426> (5746) {BEING FRIGHTENED} en <1722> {IN} mhdeni <3367> {NOTHING} upo <5259> {BY} twn <3588> {THOSE WHO} antikeimenwn <480> (5740) {OPPOSE;} htiv <3748> {WHICH} autoiv <846> men <3303> {TO THEM} estin <2076> (5748) {IS} endeixiv <1732> {A DEMONSTRATION} apwleiav <684> {OF DESTRUCTION,} umin <5213> {TO YOU} de <1161> {BUT} swthriav <4991> {OF SALVATION,} kai <2532> {AND} touto <5124> {THIS} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD;}
1:29oti <3754> {BECAUSE} umin <5213> {TO YOU} ecarisyh <5483> (5681) to <3588> {IT WAS GRANTED} uper <5228> {CONCERNING} cristou <5547> {CHRIST,} ou <3756> {NOT} monon <3440> to <3588> {ONLY} eiv <1519> {ON} auton <846> {HIM} pisteuein <4100> (5721) {TO BELIEVE,} alla <235> {BUT} kai <2532> to <3588> {ALSO} uper <5228> {CONCERNING} autou <846> {HIM} pascein <3958> (5721) {TO SUFFER,}
1:30ton <3588> {THE} auton <846> {SAME} agwna <73> {CONFLICT} econtev <2192> (5723) {HAVING} oion <3634> {SUCH AS} idete <1492> (5628) {YE SAW} en <1722> {IN} emoi <1698> {ME,} kai <2532> {AND} nun <3568> {NOW} akouete <191> (5719) {HEAR OF} en <1722> {IN} emoi <1698> {ME.}
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran