copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Roma 1 - Interlinear Greek/Strong
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
1:1paulov <3972> {PAUL,} doulov <1401> {BONDMAN} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST} klhtov <2822> {A CALLED} apostolov <652> {APOSTLE,} afwrismenov <873> (5772) {SEPARATED} eiv <1519> {TO} euaggelion <2098> {GLAD TIDINGS} yeou <2316> {OF GOD}
1:2o <3739> {WHICH} proephggeilato <4279> (5662) {BEFORE HE PROMISED} dia <1223> twn <3588> {THROUGH} profhtwn <4396> autou <846> {HIS PROPHETS} en <1722> {IN} grafaiv <1124> {WRITINGS} agiaiv <40> {HOLY}
1:3peri <4012> tou <3588> {CONCERNING} uiou <5207> {SON} autou <846> {HIS,} tou <3588> {WHO} genomenou <1096> (5637) {CAME} ek <1537> {OF [THE]} spermatov <4690> {SEED} dabid <1138> {OF DAVID} kata <2596> {ACCORDING TO [THE]} sarka <4561> {FLESH,}
1:4tou <3588> {WHO} orisyentov <3724> (5685) {WAS MARKED OUT} uiou <5207> {SON} yeou <2316> {OF GOD} en <1722> {IN} dunamei <1411> {POWER,} kata <2596> {ACCORDING TO [THE]} pneuma <4151> {SPIRIT} agiwsunhv <42> {OF HOLINESS} ex <1537> {BY} anastasewv <386> {RESURRECTION} nekrwn <3498> {OF [THE] DEAD--} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST} tou <3588> {OUR} kuriou <2962> hmwn <2257> {LORD;}
1:5di <1223> {BY} ou <3739> {WHOM} elabomen <2983> (5627) {WE RECEIVED} carin <5485> {GRACE} kai <2532> {AND} apostolhn <651> {APOSTLESHIP} eiv <1519> {UNTO} upakohn <5218> {OBEDIENCE} pistewv <4102> {OF FAITH} en <1722> {AMONG} pasin <3956> {ALL} toiv <3588> {THE} eynesin <1484> {NATIONS,} uper <5228> {IN BEHALF} tou <3588> {OF} onomatov <3686> autou <846> {HIS NAME,}
1:6en <1722> {AMONG} oiv <3739> {WHOM} este <2075> (5748) {ARE} kai <2532> {ALSO} umeiv <5210> {YE} klhtoi <2822> {CALLED} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST}
1:7pasin <3956> {TO ALL} toiv <3588> {THOSE WHO} ousin <5607> (5752) {ARE} en <1722> {IN} rwmh <4516> {ROME} agaphtoiv <27> {BELOVED} yeou <2316> {OF GOD,} klhtoiv <2822> {CALLED} agioiv <40> {SAINTS:} cariv <5485> {GRACE} umin <5213> {TO YOU} kai <2532> {AND} eirhnh <1515> {PEACE} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD} patrov <3962> {OUR} hmwn <2257> {FATHER} kai <2532> {AND} kuriou <2962> {LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST}
1:8prwton <4412> men <3303> {FIRST,} eucaristw <2168> (5719) {I THANK} tw <3588> yew <2316> {MY} mou <3450> {GOD} dia <1223> {THROUGH} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST} uper <5228> {FOR} pantwn <3956> {ALL} umwn <5216> {YOU} oti <3754> h <3588> {THAT} pistiv <4102> {YOUR} umwn <5216> {FAITH} kataggelletai <2605> (5743) {IS ANNOUNCED} en <1722> {IN} olw <3650> {WHOLE} tw <3588> {THE} kosmw <2889> {WORLD;}
1:9martuv <3144> {FOR} gar <1063> {WITNESS} mou <3450> {MY} estin <2076> (5748) o <3588> {IS} yeov <2316> {GOD,} w <3739> {WHOM} latreuw <3000> (5719) {I SERVE} en <1722> tw <3588> {IN} pneumati <4151> mou <3450> {MY SPIRIT} en <1722> {IN} tw <3588> {THE} euaggeliw <2098> {GLAD TIDINGS} tou <3588> {OF} uiou <5207> {HIS} autou <846> {SON,} wv <5613> {HOW} adialeiptwv <89> {UNCEASINGLY} mneian <3417> {MENTION} umwn <5216> {OF YOU} poioumai <4160> (5731) {I MAKE,}
1:10pantote <3842> {ALWAYS} epi <1909> twn <3588> {AT} proseucwn <4335> mou <3450> {MY PRAYERS} deomenov <1189> (5740) {BESEECHING,} eipwv <1513> {IF BY ANY MEANS} hdh <2235> {NOW} pote <4218> {AT LENGTH} euodwyhsomai <2137> (5701) {I SHALL BE PROSPERED} en <1722> {BY} tw <3588> {THE} yelhmati <2307> {WILL} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} elyein <2064> (5629) {TO COME} prov <4314> {TO} umav <5209> {YOU}
1:11epipoyw <1971> (5719) {FOR I} gar <1063> {LONG} idein <1492> (5629) {TO SEE} umav <5209> {YOU} ina <2443> {THAT} ti <5100> {SOME} metadw <3330> (5632) {I MAY IMPART} carisma <5486> {GIFT} umin <5213> {TO YOU} pneumatikon <4152> {SPIRITUAL,} eiv <1519> {TO} to <3588> {THE [END]} sthricyhnai <4741> (5683) {BE ESTABLISHED} umav <5209> {YE,}
1:12touto <5124> de <1161> estin <2076> (5748) {THAT IS,} sumparaklhyhnai <4837> (5683) {TO BE COMFORTED TOGETHER} en <1722> {AMONG} umin <5213> {YOU} dia <1223> {THROUGH} thv <3588> {THE} en <1722> {IN} allhloiv <240> {ONE ANOTHER} pistewv <4102> {FAITH,} umwn <5216> {BOTH} te <5037> {YOURS} kai <2532> {AND} emou <1700> {MINE}
1:13ou <3756> {BUT} yelw <2309> (5719) {I DO NOT} de <1161> {WISH} umav <5209> {YOU} agnoein <50> (5721) {TO BE IGNORANT,} adelfoi <80> {BRETHREN,} oti <3754> {THAT} pollakiv <4178> {MANY TIMES} proeyemhn <4388> (5639) {I PROPOSED} elyein <2064> (5629) {TO COME} prov <4314> {TO} umav <5209> {YOU} kai <2532> {AND} ekwluyhn <2967> (5681) {WAS HINDERED} acri <891> {UNTIL} tou <3588> {THE} deuro <1204> {PRESENT} ina <2443> {THAT} karpon <2590> {FRUIT} tina <5100> {SOME} scw <2192> (5632) {I MIGHT HAVE} kai <2532> {ALSO} en <1722> {AMONG} umin <5213> {YOU} kaywv <2531> {ACCORDING AS} kai <2532> {ALSO} en <1722> {AMONG} toiv <3588> {THE} loipoiv <3062> {OTHER} eynesin <1484> {NATIONS}
1:14ellhsin <1672> {BOTH TO} te <5037> {GREEKS} kai <2532> {AND} barbaroiv <915> {BARBARIANS,} sofoiv <4680> {BOTH TO} te <5037> {WISE} kai <2532> {AND} anohtoiv <453> {UNINTELLIGENT,} ofeilethv <3781> {A DEBTOR} eimi <1510> (5748) {I AM:}
1:15outwv <3779> {SO} to <3588> {AS} kat <2596> {TO} eme <1691> {ME} proyumon <4289> {[THERE IS] READINESS} kai <2532> {ALSO} umin <5213> {TO YOU} toiv <3588> {WHO [ARE]} en <1722> {IN} rwmh <4516> {ROME} euaggelisasyai <2097> (5670) {TO ANNOUNCE THE GLAD TIDINGS.}
1:16ou <3756> {FOR} gar <1063> {I AM} epaiscunomai <1870> (5736) {NOT ASHAMED OF} to <3588> {THE} euaggelion <2098> {GLAD TIDINGS} tou <3588> {OF THE} cristou <5547> {CHRIST:} dunamiv <1411> {POWER} gar <1063> {FOR} yeou <2316> {OF GOD} estin <2076> (5748) {IT IS} eiv <1519> {UNTO} swthrian <4991> {SALVATION} panti <3956> {TO EVERY ONE} tw <3588> {THAT} pisteuonti <4100> (5723) {BELIEVES,} ioudaiw <2453> {BOTH TO} te <5037> {JEW} prwton <4412> {FIRST} kai <2532> {AND} ellhni <1672> {TO GREEK:}
1:17dikaiosunh <1343> {RIGHTEOUSNESS} gar <1063> {FOR} yeou <2316> {OF GOD} en <1722> {IN} autw <846> {IT} apokaluptetai <601> (5743) {IS REVEALED} ek <1537> {BY} pistewv <4102> {FAITH} eiv <1519> {TO} pistin <4102> {FAITH;} kaywv <2531> {ACCORDING AS} gegraptai <1125> (5769) {IT HAS BEEN WRITTEN,} o <3588> {BUT} de <1161> {THE} dikaiov <1342> {JUST} ek <1537> {BY} pistewv <4102> {FAITH} zhsetai <2198> (5695) {SHALL LIVE.}
1:18apokaluptetai <601> (5743) {THERE IS REVEALED} gar <1063> {FOR} orgh <3709> {WRATH} yeou <2316> {OF GOD} ap <575> {FROM} ouranou <3772> {HEAVEN} epi <1909> {UPON} pasan <3956> {ALL} asebeian <763> {UNGODLINESS} kai <2532> {AND} adikian <93> {UNRIGHTEOUSNESS} anyrwpwn <444> {OF MEN} twn <3588> {WHO} thn <3588> {THE} alhyeian <225> {TRUTH} en <1722> {IN} adikia <93> {UNRIGHTEOUSNESS} katecontwn <2722> (5723) {HOLD}
1:19dioti <1360> {BECAUSE} to <3588> {THAT} gnwston <1110> {WHICH IS KNOWN} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} faneron <5318> {MANIFEST} estin <2076> (5748) {IS} en <1722> {AMONG} autoiv <846> o <3588> {THEM,} gar <1063> {FOR} yeov <2316> {GOD} autoiv <846> {TO THEM} efanerwsen <5319> (5656) {MANIFESTED [IT].}
1:20ta <3588> gar <1063> {FOR THE} aorata <517> {INVISIBLE THINGS} autou <846> {OF HIM} apo <575> {FROM} ktisewv <2937> {CREATION} kosmou <2889> {OF [THE] WORLD} toiv <3588> {BY THE} poihmasin <4161> {THINGS MADE} nooumena <3539> (5746) {BOTH} kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> {ETERNAL} aidiov <126> autou <846> {HIS} dunamiv <1411> {POWER} kai <2532> {AND} yeiothv <2305> {DIVINITY;} eiv <1519> to <3588> {FOR} einai <1511> (5750) {TO BE} autouv <846> {THEM} anapologhtouv <379> {WITHOUT EXCUSE.}
1:21dioti <1360> {BECAUSE} gnontev <1097> (5631) ton <3588> {HAVING KNOWN} yeon <2316> {GOD} ouc <3756> {NOT} wv <5613> {AS} yeon <2316> {GOD} edoxasan <1392> (5656) {THE GLORIFIED [HIM]} h <2228> {OR} eucaristhsan <2168> (5656) {WERE THANKFUL;} all <235> {BUT} emataiwyhsan <3154> (5681) {BECAME VAIN} en <1722> {IN} toiv <3588> {THEIR} dialogismoiv <1261> autwn <846> {REASONINGS} kai <2532> {AND} eskotisyh <4654> (5681) h <3588> {WAS DARKENED THE} asunetov <801> {WITHOUT UNDERSTANDING} autwn <846> {OF THEM} kardia <2588> {HEART:}
1:22faskontev <5335> (5723) {PROFESSING} einai <1511> (5750) {TO BE} sofoi <4680> {WISE} emwranyhsan <3471> (5681) {THEY BECAME FOOLS,}
1:23kai <2532> {AND} hllaxan <236> (5656) {CHANGED} thn <3588> {THE} doxan <1391> {GLORY} tou <3588> {OF THE} afyartou <862> {INCORRUPTIBLE} yeou <2316> {GOD} en <1722> {INTO} omoiwmati <3667> {A LIKENESS} eikonov <1504> {OF AN IMAGE} fyartou <5349> {OF CORRUPTIBLE} anyrwpou <444> {MAN} kai <2532> {AND} peteinwn <4071> {OF BIRDS} kai <2532> {AND} tetrapodwn <5074> {QUADRUPEDS} kai <2532> {AND} erpetwn <2062> {CREEPING THINGS.}
1:24dio <1352> {WHEREFORE} kai <2532> {ALSO} paredwken <3860> (5656) {GAVE UP} autouv <846> o <3588> {THEM} yeov <2316> {GOD} en <1722> {IN} taiv <3588> {THE} epiyumiaiv <1939> {DESIRES} twn <3588> {OF} kardiwn <2588> autwn <846> {THEIR HEARTS} eiv <1519> {TO} akayarsian <167> {UNCLEANNESS} tou <3588> {TO} atimazesyai <818> (5729) ta <3588> {BE DISHONOURED} swmata <4983> autwn <846> {THEIR BODIES} en <1722> {BETWEEN} eautoiv <1438> {THEMSELVES:}
1:25oitinev <3748> {WHO} methllaxan <3337> (5656) {CHANGED} thn <3588> {THE} alhyeian <225> {TRUTH} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} en <1722> tw <3588> {INTO} qeudei <5579> {FALSEHOOD,} kai <2532> {AND} esebasyhsan <4573> (5662) {REVERENCED} kai <2532> {AND} elatreusan <3000> (5656) {SERVED} th <3588> {THE} ktisei <2937> {CREATED THING} para <3844> {BEYOND} ton <3588> {HIM WHO} ktisanta <2936> (5660) {CREATED [IT]} ov <3739> {WHO} estin <2076> (5748) {IS} euloghtov <2128> {BLESSED} eiv <1519> {TO} touv <3588> {THE} aiwnav <165> {AGES.} amhn <281> {AMEN.}
1:26dia <1223> {FOR} touto <5124> {THIS REASON} paredwken <3860> (5656) {GAVE UP} autouv <846> o <3588> {THEM} yeov <2316> {GOD} eiv <1519> {TO} payh <3806> {PASSIONS} atimiav <819> ai <3588> {OF DISHONOUR,} te <5037> {BOTH} gar <1063> {FOR} yhleiai <2338> {FEMALES} autwn <846> {THEIR} methllaxan <3337> (5656) {CHANGED} thn <3588> {THE} fusikhn <5446> {NATURAL} crhsin <5540> {USE} eiv <1519> {INTO} thn <3588> {THAT} para <3844> {CONTRARY TO} fusin <5449> {NATURE;}
1:27omoiwv <3668> {AND IN LIKE} te <5037> {MANNER} kai <2532> {ALSO} oi <3588> {THE} arrenev <730> {MALES} afentev <863> (5631) {HAVING LEFT} thn <3588> {THE} fusikhn <5446> {NATURAL} crhsin <5540> {USE} thv <3588> {OF THE} yhleiav <2338> {FEMALE,} exekauyhsan <1572> (5681) {WERE INFLAMED} en <1722> th <3588> {IN} orexei <3715> {THEIR} autwn <846> {LUST} eiv <1519> {TOWARDS} allhlouv <240> {ONE ANOTHER,} arsenev <730> {MALES} en <1722> {WITH} arsesin <730> thn <3588> {MALES} aschmosunhn <808> {SHAME} katergazomenoi <2716> (5740) {WORKING OUT,} kai <2532> {AND} thn <3588> {THE} antimisyian <489> {RECOMPENSE} hn <3739> {WHICH} edei <1163> (5900) {WAS FIT} thv <3588> {OF} planhv <4106> {THEIR} autwn <846> {ERROR} en <1722> {IN} eautoiv <1438> {THEMSELVES} apolambanontev <618> (5723) {RECEIVING.}
1:28kai <2532> {AND} kaywv <2531> {ACCORDING AS} ouk <3756> {THEY} edokimasan <1381> (5656) ton <3588> {DID NOT APPROVE} yeon <2316> {GOD} ecein <2192> (5721) {TO HAVE} en <1722> {IN [THEIR]} epignwsei <1922> {KNOWLEDGE,} paredwken <3860> (5656) {GAVE UP} autouv <846> o <3588> {THEM} yeov <2316> {GOD} eiv <1519> {TO AN} adokimon <96> {UNAPPROVING} noun <3563> {MIND,} poiein <4160> (5721) {TO DO} ta <3588> {THINGS} mh <3361> {NOT} kayhkonta <2520> (5901) {FITTING;}
1:29peplhrwmenouv <4137> (5772) {BEING FILLED WITH} pash <3956> {ALL} adikia <93> {UNRIGHTEOUSNESS} porneia <4202> {FORNICATION,} ponhria <4189> {WICKEDNESS,} pleonexia <4124> {COVETOUSNESS,} kakia <2549> {MALICE;} mestouv <3324> {FULL} fyonou <5355> {OF ENVY,} fonou <5408> {MURDER,} eridov <2054> {STRIFE,} dolou <1388> {GUILE,} kakohyeiav <2550> {EVIL DISPOSITIONS;} qiyuristav <5588> {WHISPERERS,}
1:30katalalouv <2637> {SLANDERERS,} yeostugeiv <2319> {HATEFUL TO GOD,} ubristav <5197> {INSOLENT,} uperhfanouv <5244> {PROUD,} alazonav <213> {VAUNTING,} efeuretav <2182> {INVENTORS OF} kakwn <2556> {EVIL THINGS,} goneusin <1118> {TO PARENTS} apeiyeiv <545> {DISOBEDIENT,}
1:31asunetouv <801> {WITHOUT UNDERSTANDING} asunyetouv <802> {PERFIDIOUS,} astorgouv <794> {WITHOUT NATURAL AFFECTION} aspondouv <786> {IMPLACABLE,} anelehmonav <415> {UNMERCIFUL;}
1:32oitinev <3748> {WHO} to <3588> {THE} dikaiwma <1345> {RIGHTEOUS JUDGMENT} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} epignontev <1921> (5631) {HAVING KNOWN,} oti <3754> {THAT} oi <3588> {THOSE} ta <3588> {SUCH} toiauta <5108> {THINGS} prassontev <4238> (5723) {DOING} axioi <514> {WORTHY} yanatou <2288> {OF DEATH} eisin <1526> (5748) {ARE,} ou <3756> {NOT} monon <3440> {ONLY} auta <846> {THEM} poiousin <4160> (5719) {PRACTISE,} alla <235> {BUT} kai <2532> {ALSO} suneudokousin <4909> (5719) {ARE CONSENTING TO} toiv <3588> {THOSE THAT} prassousin <4238> (5723) {DO [THEM].}
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran