copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Yohanes 1 - Multi-versi Tampilan Kolom
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
KL1863TB
1:1 Maka pada {Ams 8:22; 1Yo 1:1} moelanja Kalam itoe ada, maka Kalam itoe beserta {1Yo 1:2} dengan Allah, dan Kalam itoelah Allah.Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
1:2 {Yoh 17:5} Ija-itoe pada moelanja beserta dengan Allah.Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
1:3 {Kej 1:3; Maz 33:6; Efe 3:9; Kol 1:16; Ibr 1:2} Maka segala perkara soedah dia djadiken; maka tidak djadi satoe perkara kadjadian, kaloe tidak dengan Dia.Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
1:4 {Yoh 5:26; 1Yo 5:11} Maka dalemnja ada hidoep, dan {Yoh 8:12; 9:5; 12:46} hidoep itoelah Trang manoesia adanja.Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
1:5 {Yoh 3:19} Maka itoe Trang bertjahja dalem glap; tetapi itoe glap tidak menerima sama dia.Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
1:6 {Yoh 1:38; Mal 3:1; Mat 3:1; Mar 1:2,4; Luk 3:3; 7:27} Maka ada sa-orang jang di-oetoes Allah, dan jang bernama Johannes.Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;
1:7 Ini dateng saperti satoe saksi, boewat bersaksi dari itoe Trang, sopaja segala manoesia bolih pertjaja dari sebab dia.ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
1:8 Boekan dia sendiri itoe Trang, melainken dia disoeroeh sopaja mendjadi saksi dari itoe Trang.Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
1:9 {Yoh 8:12; 9:5; 12:46} Maka Trang jang betoel, jang menerangken segala manoesia, ija-itoe dateng dalem doenia.Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
1:10 Maka dia ada dalem doenia djoega, {Ibr 1:2; 11:3} maka itoe doenia dia djadiken, tetapi doenia tidak kenal sama dia.Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.
1:11 Dia soedah dateng sama jang dia poenja, tetapi jang dia poenja tidak menerima sama dia.Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.
1:12 {Yes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Pe 1:4; 1Yo 3:1} Tetapi sabrapa banjak orang jang soedah menerima sama dia, dia kasih koewasa sama dia-orang akan mendjadi anak Allah, ija-itoe jang pertjaja sama namanja.Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
1:13 Ija-itoe jang diperanakken boekan dari darah, atawa dari maoenja hawa napsoe, atawa dari maoenja orang laki, melainken dari Allah adanja.orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
1:14 {Yes 7:14; Mat 1:16; Luk 1:31; 2:17} Maka itoe Kalam soedah djadi manoesia, serta tinggal di-antara kita-orang, {Mat 17:2; 2Pe 1:17} (maka kita soedah melihat kamoeliaannja, ija-itoe saperti kamoeliaan Anak jang toenggal dari Bapa itoe), {Kol 1:19; 2:9} penoh dengan kasihan dan kabeneran.Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
1:15 {Yoh 1:26,30; Mat 3:11; Mar 1:7; Luk 3:16} Johannes bersaksi akan dia dan berseroe-seroe, katanja: Itoe dia, jang soedah akoe kataken dari halnja: Jang dateng diblakang akoe, dia mendoeloei akoe, karna dia soedah ada sabelomnja akoe.Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."
1:16 Maka dari {Kol 2:10} kapenohannja kita-orang samowa soedah mendapet kasihan ditambahi kasihan.Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia;
1:17 {Kel 20:1} Karna itoe toret soedah dikasih nabi Moesa, tetapi kasihan dan kabeneran soedah didjadiken dari Jesoes Kristoes.sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
1:18 {Yoh 6:46; Kel 33:20; Ula 4:12; 1Ti 6:16; 1Yo 4:12} Belom taoe satoe orang melihat sama Allah; bahoewa Anak jang toenggal, {Mat 11:27} jang ada dipangkoe Bapa, ija-itoe jang soedah menjataken Dia.Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
1:19 Maka inilah {Yoh 5:33} kasaksian Johannes, kapan orang Jahoedi soeroehken bebrapa imam dan orang Lewi dari Jeroezalem, sopaja bertanja sama dia: Angkau siapatah?Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: "Siapakah engkau?"
1:20 Maka {Yoh 3:28; Kis 13:25} dia mengakoe dan tidak moengkir; di-akoenja: Akoe ini boekan Kristoes.Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias."
1:21 Maka dia-orang bertanja sama dia: Siapatah angkau? Apa angkau nabi Elias! Maka dia berkata: Akoe boekan. Angkau apa {Ula 18:18} itoe nabi? Maka dia menjaoet: Boekan.Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!"
1:22 Lantas dia-orang berkata sama dia: Siapatah angkau? sopaja bolih kita-orang menjaoet sama orang, jang menjoeroehken kita-orang ini; apatah katamoe dari perkaramoe sendiri?Maka kata mereka kepadanya: "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?"
1:23 Maka dia berkata: {Yes 40:3; Mat 3:3; Mar 1:3; Luk 3:4} Akoe ini "soewara orang jang berseroe dihoetan: Rataken djalan Toehan!" saperti soedah dikataken nabi Jesaja.Jawabnya: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya."
1:24 Maka itoe orang jang disoeroehken, ija-itoe dari antara orang parisi.Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.
1:25 Maka dia-orang bertanja dan berkata sama dia: Kaloe angkau boekan Kristoes, atawa boekan Elias, atawa boekan {Ula 18:18} itoe nabi, kenapatah angkau memandiken orang?Mereka bertanya kepadanya, katanya: "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?"
1:26 Lantas Johannes menjaoet sama dia-orang, katanja: {Mat 3:11; Mar 1:7; Luk 3:16; Kis 1:5; 11:16; 19:4} Akoe ini memandiken sama ajer, tetapi di-antaramoe ada satoe, jang tidak kamoe kenal sama dia,Yohanes menjawab mereka, katanya: "Aku membaptis dengan air; tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
1:27 Itoe dia, jang dateng diblakang akoe, jang mendoeloei akoe, dan akoe tidak patoet memboeka tali taroempahnja.yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. Membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak."
1:28 Segala perkara ini soedah djadi di Beth-abara, disabrang Jarden, ditempat Johannes memandiken orang.Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
1:29 Maka pada esok harinja Johannes melihat Jesoes dateng sama dia, maka kata Johannes: {Yoh 1:36; Yes 53:5,7} Lihat, Anak-Domba Allah, jang mengangkoet dosa doenia itoe.Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1:30 Itoelah dia, jang soedah akoe kataken: Diblakang akoe dateng sa-orang, jang mendoeloei akoe, karna dia soedah ada sabelomnja akoe.Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
1:31 Maka akoe tidak kenal sama dia; tetapi sopaja dia dinjataken sama orang Israil, dari itoe akoe dateng memandiken sama ajer.Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel."
1:32 {Mat 3:16; Mar 1:10; Luk 3:22} Maka Johannes bersaksi, katanja: Akoe soedah melihat itoe Roh toeroen dari langit, saperti roepa satoe boeroeng dara, tinggal di-atasnja.Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.
1:33 Maka akoe tidak kenal sama dia; tetapi jang soedah menjoeroehken akoe akan memandiken sama ajer, Dia soedah berkata sama akoe: Adapon orang jang angkau lihat itoe Roh toeroen dan tinggal di-atasnja, {Mat 3:11} ija-itoe jang memandiken dengan Roh Soetji.Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
1:34 Maka akoe soedah melihat itoe, serta bersaksi bahoewa dia inilah Anak-Allah.Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah."
1:35 Maka pada esok-harinja Johannes beserta dengan doewa dari moeridnja berdiri lagi disana.Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
1:36 Serta dia melihat Jesoes berdjalan, lantas katanja: {Yoh 1:29; Kel 12:3; Yes 53:7; Kis 8:32} Lihatlah Anak-Domba Allah!Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah!"
1:37 Maka itoe doewa moerid mendengar perkataannja, lantas dia-orang ikoet sama Jesoes.Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
1:38 Maka Jesoes balik blakang dirinja, serta melihat dia-orang ikoet, Toehan berkata sama dia: (39) Kamoe tjari apa? Maka dia-orang menjaoet: Rabbi! (artinja kaloe tersalin: Goeroe), angkau tinggal dimana?Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat, bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepada-Nya: "Rabi (artinya: Guru), di manakah Engkau tinggal?"
1:39 (40) Toehan berkata sama dia-orang: Marilah, lihat. Dia-orang dateng dan lihat dimana Toehan beroemah, maka dia-orang tinggal bersama-sama Toehan pada itoe hari. Koetika itoe kira-kira poekoel sapoeloeh.Ia berkata kepada mereka: "Marilah dan kamu akan melihatnya." Merekapun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia; waktu itu kira-kira pukul empat.
1:40 (41) Maka Andreas, soedara Simon Petroes, ija-itoe satoe dari doewa orang jang dengar itoe dari Johannes, lantas ikoet sama Toehan.Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus.
1:41 (42) Maka ini dapet lebih doeloe sama Simon, soedaranja, dan berkata sama dia: Kita-orang soedah mendapet al-Mesih, artinja kaloe tersalin, Kristoes.Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: "Kami telah menemukan Mesias (artinya: Kristus)."
1:42 (43) Maka Andreas menghantarken dia sama Jesoes. Maka kapan Jesoes melihat sama dia, lantas katanja: Angkau ini Simon, anak Joenas, angkau nanti {Mat 16:18} dinamai Kefas, ija-itoe kaloe tersalin Petroes.Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata: "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus)."
1:43 (44) Maka pada esok harinja Jesoes maoe pergi di Galilea, lantas bertemoe sama Pilippoes, serta berkata sama dia: Ikoetlah sama akoe.Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!"
1:44 (45) {Yoh 12:21} Maka itoe Pilippoes dari Bethsaida, ija-itoe sanegari sama Andreas dan Petroes.Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
1:45 (46) Maka Pilippoes bertemoe sama {Yoh 21:2} Nathanael dan berkata sama dia: Kita-orang soedah mendapet itoe orang, jang dari halnja soedah disoeratken nabi {Kej 2:15; 22:18; 26:4; 49:10; Ula 18:18; 2Sa 7:12; Yes 4:2; 7:14; 9:5; 40:10,11; 53:1; Yer 23:5; 33:14; Yeh 34:23; Dan 9:24; Zak 6:12; 9:9} Moesa dalem toret, dan segala nabi-nabi djoega, ija-itoe Jesoes anak Joesoep dari Nazareth.Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
1:46 (47) Maka kata Nathanael sama dia: Dari Nazareth bolih kloewar apa-apa jang baik? Lantas kata Pilippoes sama dia: Marilah lihat.Kata Natanael kepadanya: "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
1:47 (48) Jesoes melihat Nathanael dateng sama dia, lantas berkata dari dia: Lihat, soenggoeh ini sa-orang Israil, jang tidak tipoe-daja padanja.Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!"
1:48 (49) Nathanael menjaoet dan berkata sama Toehan: Dari mana Toehan kenal sama saja? Jesoes menjaoet dan berkata sama dia: Sabelomnja Pilippoes panggil sama dikau, koetika angkau dibawah itoe pohon ara, akoe melihat angkau.Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."
1:49 (50) Nathanael menjaoet dan berkata sama Toehan: Ja Rabbi! angkau Anak-Allah, angkau Radja orang Israil.Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!"
1:50 (51) Jesoes menjaoet dan berkata sama dia: Angkau pertjaja, sebab akoe berkata, akoe soedah melihat angkau dibawah itoe pohon ara; angkau nanti melihat perkara-perkara jang terlebih besar dari ini.Yesus menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu."
1:51 (52) Dan lagi Jesoes berkata sama dia: Soenggoeh-soenggoeh akoe berkata padamoe: {Kej 28:12} moelai dari sakarang ini kamoe nanti melihat langit teboeka, dan malaikat Allah naik toeroen kapada Anak-manoesia.Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran