copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Kolose 1 - Interlinear Greek/Strong
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
1:1paulov <3972> {PAUL} apostolov <652> {APOSTLE} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST} dia <1223> {BY} yelhmatov <2307> {WILL} yeou <2316> {GOD'S,} kai <2532> {AND} timoyeov <5095> {TIMOTHY} o <3588> {THE} adelfov <80> {BROTHER,}
1:2toiv <3588> {TO THE} en <1722> {IN} kolassaiv <2857> {COLOSSE} agioiv <40> {SAINTS} kai <2532> {AND} pistoiv <4103> {FAITHFUL} adelfoiv <80> {BRETHREN} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST,} cariv <5485> {GRACE} umin <5213> {TO YOU} kai <2532> {AND} eirhnh <1515> {PEACE} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD} patrov <3962> {FATHER} hmwn <2257> {OUR} kai <2532> {AND [THE]} kuriou <2962> {LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST.}
1:3eucaristoumen <2168> (5719) {WE GIVE THANKS} tw <3588> {TO THE} yew <2316> {GOD} kai <2532> {AND} patri <3962> {FATHER} tou <3588> {OF} kuriou <2962> {LORD} hmwn <2257> {OUR} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST} pantote <3842> {CONTINUALLY} peri <4012> {FOR} umwn <5216> {YOU} proseucomenoi <4336> (5740) {PRAYING,}
1:4akousantev <191> (5660) thn <3588> {HAVING HEARD} pistin <4102> {OF FAITH} umwn <5216> {YOUR} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS,} kai <2532> {AND} thn <3588> {THE} agaphn <26> {LOVE} thn <3588> {WHICH [YE HAVE]} eiv <1519> {TOWARDS} pantav <3956> {ALL} touv <3588> {THE} agiouv <40> {SAINTS,}
1:5dia <1223> {ON ACCOUNT} thn <3588> {OF THE} elpida <1680> {HOPE} thn <3588> {WHICH [IS]} apokeimenhn <606> (5740) {LAID UP} umin <5213> {FOR YOU} en <1722> {IN} toiv <3588> {THE} ouranoiv <3772> {HEAVENS;} hn <3739> {WHICH} prohkousate <4257> (5656) {YE HEARD OF BEFORE} en <1722> {IN} tw <3588> {THE} logw <3056> {WORD} thv <3588> {OF THE} alhyeiav <225> {TRUTH} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS,}
1:6tou <3588> {WHICH} parontov <3918> (5752) {ARE COME} eiv <1519> {TO} umav <5209> {YOU,} kaywv <2531> {EVEN AS} kai <2532> {ALSO} en <1722> {IN} panti <3956> {ALL} tw <3588> {THE} kosmw <2889> {WORLD,} kai <2532> {AND} estin <2076> (5748) {ARE} karpoforoumenon <2592> (5734) {BRINGING FORTH FRUIT,} kaywv <2531> {EVEN AS} kai <2532> {ALSO} en <1722> {AMONG} umin <5213> {YOU,} af <575> {FROM} hv <3739> {THE} hmerav <2250> {DAY IN WHICH} hkousate <191> (5656) {YE HEARD} kai <2532> {AND} epegnwte <1921> (5627) {KNEW} thn <3588> {THE} carin <5485> {GRACE} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} en <1722> {IN} alhyeia <225> {TRUTH:}
1:7kaywv <2531> {EVEN AS} kai <2532> {ALSO} emayete <3129> (5627) {YE LEARNED} apo <575> {FROM} epafra <1889> tou <3588> {EPAPHRAS} agaphtou <27> {BELOVED} sundoulou <4889> {FELLOW BONDMAN} hmwn <2257> {OUR,} ov <3739> {WHO} estin <2076> (5748) {IS} pistov <4103> {FAITHFUL} uper <5228> {FOR} umwn <5216> {YOU} diakonov <1249> tou <3588> {A SERVANT} cristou <5547> {OF CHRIST,}
1:8o <3588> {WHO} kai <2532> {ALSO} dhlwsav <1213> (5660) {SIGNIFIED} hmin <2254> thn <3588> {TO US} umwn <5216> {YOUR} agaphn <26> {LOVE} en <1722> {IN [THE]} pneumati <4151> {SPIRIT.}
1:9dia <1223> {ON ACCOUNT OF} touto <5124> {THIS} kai <2532> {ALSO} hmeiv <2249> {WE} af <575> {FROM} hv <3739> {THE DAY} hmerav <2250> {IN WHICH} hkousamen <191> (5656) {WE HEARD [OF IT,]} ou <3756> {DO} pauomeya <3973> (5731) {NOT CEASE} uper <5228> {FOR} umwn <5216> {YOU} proseucomenoi <4336> (5740) {PRAYING} kai <2532> {AND} aitoumenoi <154> (5734) {ASKING} ina <2443> {THAT} plhrwyhte <4137> (5686) {YE MAY BE FILLED WITH} thn <3588> {THE} epignwsin <1922> tou <3588> {KNOWLEDGE} yelhmatov <2307> {OF WILL} autou <846> {HIS} en <1722> {IN} pash <3956> {ALL} sofia <4678> {WISDOM} kai <2532> {AND} sunesei <4907> {UNDERSTANDING} pneumatikh <4152> {SPIRITUAL,}
1:10peripathsai <4043> (5658) {TO WALK} umav <5209> {[FOR] YOU} axiwv <516> {WORTHILY} tou <3588> {OF THE} kuriou <2962> {LORD} eiv <1519> {TO} pasan <3956> {ALL} areskeian <699> {PLEASING,} en <1722> {IN} panti <3956> {EVERY} ergw <2041> {WORK} agayw <18> {GOOD} karpoforountev <2592> (5723) {BRINGING FORTH FRUIT} kai <2532> {AND} auxanomenoi <837> (5746) {GROWING} eiv <1519> {INTO} thn <3588> {THE} epignwsin <1922> {KNOWLEDGE} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD;}
1:11en <1722> {WITH} pash <3956> {ALL} dunamei <1411> {POWER} dunamoumenoi <1412> (5746) {BEING STRENGTHENED} kata <2596> {ACCORDING} to <3588> {TO THE} kratov <2904> thv <3588> {MIGHT} doxhv <1391> {OF GLORY} autou <846> {HIS} eiv <1519> {TO} pasan <3956> {ALL} upomonhn <5281> {ENDURANCE} kai <2532> {AND} makroyumian <3115> {LONGSUFFERING} meta <3326> {WITH} carav <5479> {JOY;}
1:12eucaristountev <2168> (5723) {GIVING THANKS} tw <3588> {TO THE} patri <3962> {FATHER,} tw <3588> {WHO} ikanwsanti <2427> (5660) {MADE COMPETENT} hmav <2248> {US} eiv <1519> {FOR} thn <3588> {THE} merida <3310> {SHARE} tou <3588> {OF THE} klhrou <2819> {INHERITANCE} twn <3588> {OF THE} agiwn <40> {SAINTS} en <1722> {IN} tw <3588> {THE} fwti <5457> {LIGHT,}
1:13ov <3739> {WHO} errusato <4506> (5673) {DELIVERED} hmav <2248> {US} ek <1537> {FROM} thv <3588> {THE} exousiav <1849> tou <3588> {AUTHORITY} skotouv <4655> {OF DARKNESS,} kai <2532> {AND} metesthsen <3179> (5656) {TRANSLATED [US]} eiv <1519> {INTO} thn <3588> {THE} basileian <932> {KINGDOM} tou <3588> {OF THE} uiou <5207> thv <3588> {SON} agaphv <26> {OF LOVE:} autou <846> {HIS}
1:14en <1722> {IN} w <3739> {WHOM} ecomen <2192> (5719) thn <3588> {WE HAVE} apolutrwsin <629> {REDEMPTION} dia <1223> tou <3588> {THROUGH} aimatov <129> {BLOOD,} autou <846> {HIS} thn <3588> {THE} afesin <859> twn <3588> {REMISSION} amartiwn <266> {OF SINS;}
1:15ov <3739> {WHO} estin <2076> (5748) {IS [THE]} eikwn <1504> {IMAGE} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} tou <3588> {THE} aoratou <517> {INVISIBLE,} prwtotokov <4416> {FIRSTBORN} pashv <3956> {OF ALL} ktisewv <2937> {CREATION;}
1:16oti <3754> {BECAUSE} en <1722> {BY} autw <846> {HIM} ektisyh <2936> (5681) {WERE CREATED} ta <3588> {ALL} panta <3956> {THINGS,} ta <3588> {THE THINGS} en <1722> {IN} toiv <3588> {THE} ouranoiv <3772> {HEAVENS} kai <2532> {AND} ta <3588> {THE THINGS} epi <1909> {UPON} thv <3588> {THE} ghv <1093> {EARTH,} ta <3588> {THE} orata <3707> {VISIBLE} kai <2532> {AND} ta <3588> {THE} aorata <517> {INVISIBLE,} eite <1535> {WHETHER} yronoi <2362> {THRONES,} eite <1535> {OR} kuriothtev <2963> {LORDSHIPS,} eite <1535> {OR} arcai <746> {PRINCIPALITIES,} eite <1535> {OR} exousiai <1849> {AUTHORITIES:} ta <3588> {ALL} panta <3956> {THINGS} di <1223> {BY} autou <846> {HIM} kai <2532> {AND} eiv <1519> {FOR} auton <846> {HIM} ektistai <2936> (5769) {HAVE BEEN CREATED.}
1:17kai <2532> {AND} autov <846> {HE} estin <2076> (5748) {IS} pro <4253> {BEFORE} pantwn <3956> {ALL,} kai <2532> {AND} ta <3588> {ALL} panta <3956> {THINGS} en <1722> {IN} autw <846> {HIM} sunesthken <4921> (5758) {SUBSIST.}
1:18kai <2532> {AND} autov <846> {HE} estin <2076> (5748) {IS} h <3588> {THE} kefalh <2776> {HEAD} tou <3588> {OF THE} swmatov <4983> thv <3588> {BODY,} ekklhsiav <1577> {THE ASSEMBLY;} ov <3739> {WHO} estin <2076> (5748) {IS [THE]} arch <746> {BEGINNING,} prwtotokov <4416> {FIRSTBORN} ek <1537> {FROM AMONG} twn <3588> {THE} nekrwn <3498> {DEAD,} ina <2443> {THAT} genhtai <1096> (5638) {MIGHT BE} en <1722> {IN} pasin <3956> {ALL THINGS} autov <846> {HE} prwteuwn <4409> (5723) {HOLDING THE FIRST PLACE;}
1:19oti <3754> {BECAUSE} en <1722> {IN} autw <846> {HIM} eudokhsen <2106> (5656) {WAS PLEASED} pan <3956> {ALL} to <3588> {THE} plhrwma <4138> {FULNESS} katoikhsai <2730> (5658) {TO DWELL,}
1:20kai <2532> {AND} di <1223> {BY} autou <846> {HIM} apokatallaxai <604> (5658) {TO RECONCILE} ta <3588> {ALL} panta <3956> {THINGS} eiv <1519> {TO} auton <846> {ITSELF,} eirhnopoihsav <1517> (5660) {HAVING MADE PEACE} dia <1223> {BY} tou <3588> {THE} aimatov <129> tou <3588> {BLOOD} staurou <4716> {OF CROSS,} autou <846> {HIS} di <1223> {BY} autou <846> {HIM,} eite <1535> {WHETHER} ta <3588> {THE THINGS} epi <1909> {ON} thv <3588> {THE} ghv <1093> {EARTH,} eite <1535> {OR} ta <3588> {THE THINGS} en <1722> {IN} toiv <3588> {THE} ouranoiv <3772> {HEAVENS.}
1:21kai <2532> {AND} umav <5209> {YOU} pote <4218> {ONE} ontav <5607> (5752) {BEING} aphllotriwmenouv <526> (5772) {ALIENATED} kai <2532> {AND} ecyrouv <2190> th <3588> {ENEMIES} dianoia <1271> {IN MIND} en <1722> toiv <3588> {BY} ergoiv <2041> toiv <3588> {WORKS} ponhroiv <4190> {WICKED,} nuni <3570> {YET} de <1161> {NOW} apokathllaxen <604> (5656) {HE RECONCILED}
1:22en <1722> {IN} tw <3588> {THE} swmati <4983> thv <3588> {BODY} sarkov <4561> autou <846> {OF HIS FLESH} dia <1223> tou <3588> {THROUGH} yanatou <2288> {DEATH,} parasthsai <3936> (5658) {TO PRESENT} umav <5209> {YOU} agiouv <40> {HOLY} kai <2532> {AND} amwmouv <299> {UNBLAMABLE} kai <2532> {AND} anegklhtouv <410> {UNIMPEACHABLE} katenwpion <2714> {BEFORE} autou <846> {HIM,}
1:23eige <1489> {IF INDEED} epimenete <1961> (5719) th <3588> {YE CONTINUE} pistei <4102> {IN THE FAITH} teyemeliwmenoi <2311> (5772) {FOUNDED} kai <2532> {AND} edraioi <1476> {FIRM,} kai <2532> {AND} mh <3361> {NOT} metakinoumenoi <3334> (5746) {BEING MOVED AWAY} apo <575> {FROM} thv <3588> {THE} elpidov <1680> {HOPE} tou <3588> {OF THE} euaggeliou <2098> {GLAD TIDINGS,} ou <3739> {WHICH} hkousate <191> (5656) {YE HEARD,} tou <3588> {WHICH} khrucyentov <2784> (5685) {WERE PROCLAIMED} en <1722> {IN} pash <3956> {ALL} th <3588> {THE} ktisei <2937> {CREATION} th <3588> {WHICH [IS]} upo <5259> ton <3588> {UNDER} ouranon <3772> {HEAVEN,} ou <3739> {OF WHICH} egenomhn <1096> (5633) {BECAME} egw <1473> {I} paulov <3972> {PAUL} diakonov <1249> {SERVANT.}
1:24nun <3568> {NOW,} cairw <5463> (5719) {I AM REJOICING} en <1722> toiv <3588> {IN} payhmasin <3804> {SUFFERINGS} mou <3450> {MY} uper <5228> {FOR} umwn <5216> {YOU,} kai <2532> {AND} antanaplhrw <466> (5719) {I AM FILLING UP} ta <3588> {THAT WHICH} usterhmata <5303> {IS BEHIND} twn <3588> {OF THE} yliqewn <2347> {TRIBULATIONS} tou <3588> {OF THE} cristou <5547> {CHRIST} en <1722> th <3588> {IN} sarki <4561> {FLESH} mou <3450> {MY} uper <5228> tou <3588> {FOR} swmatov <4983> {BODY,} autou <846> {HIS} o <3739> {WHICH} estin <2076> (5748) {IS} h <3588> {THE} ekklhsia <1577> {ASSEMBLY;}
1:25hv <3739> {OF WHICH} egenomhn <1096> (5633) {BECAME} egw <1473> {I} diakonov <1249> {SERVANT,} kata <2596> {ACCORDING TO} thn <3588> {THE} oikonomian <3622> {ADMINISTRATION} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD} thn <3588> {WHICH [IS]} doyeisan <1325> (5685) {GIVEN} moi <3427> {ME} eiv <1519> {TOWARDS} umav <5209> {YOU} plhrwsai <4137> (5658) {TO COMPLETE} ton <3588> {THE} logon <3056> {WORD} tou <3588> {OF} yeou <2316> {GOD,}
1:26to <3588> {THE} musthrion <3466> {MYSTERY} to <3588> {WHICH} apokekrummenon <613> (5772) {HAS BEEN HIDDEN} apo <575> twn <3588> {FROM} aiwnwn <165> {AGES} kai <2532> {AND} apo <575> twn <3588> {FROM} genewn <1074> {GENERATIONS,} nuni <3570> {BUT} de <1161> {NOW} efanerwyh <5319> (5681) {WAS MADE MANIFEST} toiv <3588> {TO} agioiv <40> {SAINTS;} autou <846> {HIS}
1:27oiv <3739> {TO WHOM} hyelhsen <2309> (5656) o <3588> {DID WILL} yeov <2316> {GOD} gnwrisai <1107> (5658) {TO MAKE KNOWN} tiv <5101> {WHAT} o <3588> {THE} ploutov <4149> {RICHES} thv <3588> {OF THE} doxhv <1391> tou <3588> {GLORY} musthriou <3466> {OF THIS} toutou <5127> {MYSTERY} en <1722> {[ARE] AMONG} toiv <3588> {THE} eynesin <1484> {NATIONS,} ov <3739> {WHICH} estin <2076> (5748) {IS} cristov <5547> {CHRIST} en <1722> {IN} umin <5213> {YOU} h <3588> {THE} elpiv <1680> thv <3588> {HOPE} doxhv <1391> {OF GLORY:}
1:28on <3739> {WHOM} hmeiv <2249> {WE} kataggellomen <2605> (5719) {ANNOUNCE,} nouyetountev <3560> (5723) {ADMONISHING} panta <3956> {EVERY} anyrwpon <444> {MAN,} kai <2532> {AND} didaskontev <1321> (5723) {TEACHING} panta <3956> {EVERY} anyrwpon <444> {MAN} en <1722> {IN} pash <3956> {ALL} sofia <4678> {WISDOM,} ina <2443> {THAT} parasthswmen <3936> (5661) {WE MAY PRESENT} panta <3956> {EVERY} anyrwpon <444> {MAN} teleion <5046> {PERFECT} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS.}
1:29eiv <1519> o <3739> {WHEREUNTO} kai <2532> {ALSO} kopiw <2872> (5719) {I LABOUR,} agwnizomenov <75> (5740) {STRIVING} kata <2596> thn <3588> {ACCORDING TO} energeian <1753> {WORKING} autou <846> {HIS} thn <3588> {WHICH} energoumenhn <1754> (5734) {WORKS} en <1722> {IN} emoi <1698> {ME} en <1722> {IN} dunamei <1411> {POWER.}
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran