copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
1 Korintus 1 - Interlinear Greek/Strong
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
1:1paulov <3972> {PAUL} klhtov <2822> {A CALLED} apostolov <652> {APOSTLE} ihsou <2424> {OF JESUS} cristou <5547> {CHRIST,} dia <1223> {BY [THE]} yelhmatov <2307> {WILL} yeou <2316> {OF GOD,} kai <2532> {AND} swsyenhv <4988> {SOSTHENES} o <3588> {THE} adelfov <80> {BROTHER,}
1:2th <3588> {TO THE} ekklhsia <1577> tou <3588> {ASSEMBLY} yeou <2316> {OF GOD} th <3588> {WHICH} oush <5607> (5752) {IS} en <1722> {IN} korinyw <2882> {CORINTH,} hgiasmenoiv <37> (5772) {HAVING BEEN SANCTIFIED} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS,} klhtoiv <2822> {CALLED} agioiv <40> {SAINTS,} sun <4862> {WITH} pasin <3956> {ALL} toiv <3588> {THOSE} epikaloumenoiv <1941> (5734) {CALLING ON} to <3588> {THE} onoma <3686> {NAME} tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> {OF OUR LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST} en <1722> {IN} panti <3956> {EVERY} topw <5117> {PLACE,} autwn <846> te <5037> {BOTH THEIRS} kai <2532> {AND} hmwn <2257> {OURS:}
1:3cariv <5485> {GRACE} umin <5213> {TO YOU} kai <2532> {AND} eirhnh <1515> {PEACE} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD} patrov <3962> hmwn <2257> {OUR FATHER} kai <2532> {AND [THE]} kuriou <2962> {LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST.}
1:4eucaristw <2168> (5719) {I THANK} tw <3588> yew <2316> mou <3450> {MY GOD} pantote <3842> {ALWAYS} peri <4012> {CONCERNING} umwn <5216> {YOU,} epi <1909> {FOR} th <3588> {THE} cariti <5485> tou <3588> {GRACE} yeou <2316> {OF GOD} th <3588> {THAT} doyeish <1325> (5685) {WAS GIVEN} umin <5213> {TO YOU} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS,}
1:5oti <3754> {THAT} en <1722> {IN} panti <3956> {EVERYTHING} eploutisyhte <4148> (5681) {YE WERE ENRICHED} en <1722> {IN} autw <846> {HIM,} en <1722> {IN} panti <3956> {ALL} logw <3056> {DISCOURSE} kai <2532> {AND} pash <3956> {ALL} gnwsei <1108> {KNOWLEDGE,}
1:6kaywv <2531> {ACCORDING AS} to <3588> {THE} marturion <3142> {TESTIMONY} tou <3588> {OF THE} cristou <5547> {CHRIST} ebebaiwyh <950> (5681) {WAS CONFIRMED} en <1722> {IN} umin <5213> {YOU,}
1:7wste <5620> {SO THAT} umav <5209> mh <3361> {YE} ustereisyai <5302> (5745) {ARE BEHIND} en <1722> {IN} mhdeni <3367> {NOT ONE} carismati <5486> {GIFT,} apekdecomenouv <553> (5740) {AWAITING} thn <3588> {THE} apokaluqin <602> {REVELATION} tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> {OF OUR LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST;}
1:8ov <3739> {WHO} kai <2532> {ALSO} bebaiwsei <950> (5692) {WILL CONFIRM} umav <5209> {YOU} ewv <2193> {TO [THE]} telouv <5056> {END,} anegklhtouv <410> {UNIMPEACHABLE} en <1722> {IN} th <3588> {THE} hmera <2250> {DAY} tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> {OF OUR LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST.}
1:9pistov <4103> o <3588> {FAITHFUL [IS]} yeov <2316> {GOD,} di <1223> {BY} ou <3739> {WHOM} eklhyhte <2564> (5681) {YE WERE CALLED} eiv <1519> {INTO} koinwnian <2842> {FELLOWSHIP} tou <3588> uiou <5207> autou <846> {OF HIS SON} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST} tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> {OUR LORD.}
1:10parakalw <3870> (5719) de <1161> {NOW I EXHORT} umav <5209> {YOU,} adelfoi <80> {BRETHREN,} dia <1223> {BY} tou <3588> {THE} onomatov <3686> tou <3588> {NAME} kuriou <2962> hmwn <2257> {OF OUR LORD} ihsou <2424> {JESUS} cristou <5547> {CHRIST,} ina <2443> {THAT} to <3588> {THE} auto <846> {SAME THING} leghte <3004> (5725) {YE SAY} pantev <3956> {ALL,} kai <2532> {AND} mh <3361> {NO} h <5600> (5753) {THERE BE} en <1722> {AMONG} umin <5213> {YOU} scismata <4978> {DIVISIONS;} hte <5600> (5753) de <1161> {BUT YE BE} kathrtismenoi <2675> (5772) {KNIT TOGETHER} en <1722> {IN} tw <3588> {THE} autw <846> {SAME} noi <3563> {MIND} kai <2532> {AND} en <1722> {IN} th <3588> {THE} auth <846> {SAME} gnwmh <1106> {JUDGMENT.}
1:11edhlwyh <1213> (5681) gar <1063> {FOR IT WAS SHEWN} moi <3427> {TO ME} peri <4012> {CONCERNING} umwn <5216> {YOU,} adelfoi <80> mou <3450> {MY BRETHREN,} upo <5259> {BY} twn <3588> {THOSE} clohv <5514> {OF [THE HOUSE OF] CHLOE,} oti <3754> {THAT} eridev <2054> {STRIFES} en <1722> {AMONG} umin <5213> {YOU} eisin <1526> (5748) {THERE ARE.}
1:12legw <3004> (5719) de <1161> {BUT I SAY} touto <5124> {THIS,} oti <3754> {THAT} ekastov <1538> {EACH} umwn <5216> {OF YOU} legei <3004> (5719) {SAYS,} egw <1473> men <3303> {I} eimi <1510> (5748) {AM} paulou <3972> {OF PAUL,} egw <1473> de <1161> {AND I} apollw <625> {OF APOLLOS,} egw <1473> de <1161> {AND I} khfa <2786> {OF CEPHAS,} egw <1473> de <1161> {AND I} cristou <5547> {OF CHRIST}
1:13memeristai <3307> (5769) {HAS BEEN DIVIDED} o <3588> {THE} cristov <5547> mh <3361> {CHRIST?} paulov <3972> {PAUL} estaurwyh <4717> (5681) {WAS CRUCIFIED} uper <5228> {FOR} umwn <5216> {YOU?} h <2228> {OR} eiv <1519> {TO} to <3588> {THE} onoma <3686> {NAME} paulou <3972> {OF PAUL} ebaptisyhte <907> (5681) {WERE YE BAPTIZED?}
1:14eucaristw <2168> (5719) tw <3588> {I THANK} yew <2316> {GOD} oti <3754> {THAT} oudena <3762> {NO ONE} umwn <5216> {OF YOU} ebaptisa <907> (5656) {I BAPTIZED,} ei <1487> mh <3361> {EXCEPT} krispon <2921> {CRISPUS} kai <2532> {AND} gaion <1050> {GAIUS,}
1:15ina <2443> {THAT} mh <3361> {NOT} tiv <5100> {ANYONE} eiph <2036> (5632) {SHOULD SAY} oti <3754> {THAT} eiv <1519> to <3588> {UNTO} emon <1699> {MY} onoma <3686> {NAME} ebaptisa <907> (5656) {I BAPTIZED.}
1:16ebaptisa <907> (5656) de <1161> {AND I BAPTIZED} kai <2532> {ALSO} ton <3588> {THE} stefana <4734> {OF STEPHANAS} oikon <3624> {HOUSE;} loipon <3063> {AS TO THE REST} ouk <3756> oida <1492> (5758) {I KNOW NOT} ei <1487> {IF} tina <5100> {ANY} allon <243> {OTHER} ebaptisa <907> (5656) {I BAPTIZED.}
1:17ou <3756> gar <1063> {FOR NOT} apesteilen <649> (5656) {SENT} me <3165> {ME} cristov <5547> {CHRIST} baptizein <907> (5721) {TO BAPTIZE,} all <235> {BUT} euaggelizesyai <2097> (5733) {TO ANNOUNCE GLAD TIDINGS;} ouk <3756> {NOT} en <1722> {IN} sofia <4678> {WISDOM} logou <3056> {OF WORD,} ina <2443> {THAT} mh <3361> {NOT} kenwyh <2758> (5686) {BE MADE VOID} o <3588> {THE} staurov <4716> {CROSS} tou <3588> {OF THE} cristou <5547> {CHRIST.}
1:18o <3588> logov <3056> gar <1063> o <3588> {FOR THE WORD} tou <3588> {OF THE} staurou <4716> {CROSS} toiv <3588> men <3303> {TO THOSE} apollumenoiv <622> (5730) {PERISHING} mwria <3472> {FOOLISHNESS} estin <2076> (5748) {IS,} toiv <3588> de <1161> {BUT WHO} swzomenoiv <4982> (5746) {ARE BEING SAVED} hmin <2254> {TO US} dunamiv <1411> {POWER} yeou <2316> {OF GOD} estin <2076> (5748) {IT IS.}
1:19gegraptai <1125> (5769) {IT HAS BEEN WRITTEN} gar <1063> {FOR,} apolw <622> (5692) {I WILL DESTROY} thn <3588> {THE} sofian <4678> {WISDOM} twn <3588> {OF THE} sofwn <4680> {WISE,} kai <2532> {AND} thn <3588> {THE} sunesin <4907> {UNDERSTANDING} twn <3588> {OF THE} sunetwn <4908> {UNDERSTANDING ONES} ayethsw <114> (5692) {I WILL SET ASIDE.}
1:20pou <4226> {WHERE [IS THE]} sofov <4680> {WISE?} pou <4226> {WHERE [THE]} grammateuv <1122> {SCRIBE?} pou <4226> {WHERE [THE]} suzhththv <4804> {DISPUTER} tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> {OF THIS AGE?} ouci <3780> emwranen <3471> (5656) o <3588> {DID NOT MAKE FOOLISH} yeov <2316> {GOD} thn <3588> {THE} sofian <4678> {WISDOM} tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> {OF THIS WORLD?}
1:21epeidh <1894> gar <1063> {FOR SINCE,} en <1722> {IN} th <3588> {THE} sofia <4678> tou <3588> {WISDOM} yeou <2316> {OF GOD} ouk <3756> egnw <1097> (5627) {KNEW NOT} o <3588> {THE} kosmov <2889> {WORLD} dia <1223> thv <3588> {BY} sofiav <4678> ton <3588> {WISDOM} yeon <2316> {GOD,} eudokhsen <2106> (5656) o <3588> {WAS PLEASED} yeov <2316> {GOD} dia <1223> {BY} thv <3588> {THE} mwriav <3472> {FOOLISHNESS} tou <3588> {OF THE} khrugmatov <2782> {PROCLAMATION} swsai <4982> (5658) {TO SAVE} touv <3588> {THOSE THAT} pisteuontav <4100> (5723) {BELIEVE.}
1:22epeidh <1894> {SINCE} kai <2532> {BOTH} ioudaioi <2453> {JEWS} shmeion <4592> {A SIGN} aitousin <154> (5719) {ASK FOR,} kai <2532> {AND} ellhnev <1672> {GREEKS} sofian <4678> {WISDOM} zhtousin <2212> (5719) {SEEK;}
1:23hmeiv <2249> de <1161> {BUT WE} khrussomen <2784> (5719) {PROCLAIM} criston <5547> {CHRIST} estaurwmenon <4717> (5772) {CRUCIFIED,} ioudaioiv <2453> {TO JEWS} men <3303> {INDEED} skandalon <4625> {A CAUSE OF OFFENSE,} ellhsin <1672> {TO GREEKS} de <1161> {AND} mwrian <3472> {FOOLISHNESS;}
1:24autoiv <846> de <1161> {BUT TO THESE} toiv <3588> {THE} klhtoiv <2822> {CALLED,} ioudaioiv <2453> te <5037> {BOTH JEWS} kai <2532> {AND} ellhsin <1672> {GREEKS,} criston <5547> {CHRIST} yeou <2316> {GOD'S} dunamin <1411> {POWER} kai <2532> {AND} yeou <2316> {GOD'S} sofian <4678> {WISDOM.}
1:25oti <3754> {BECAUSE} to <3588> {THE} mwron <3474> tou <3588> {FOOLISHNESS} yeou <2316> {OF GOD} sofwteron <4680> twn <3588> {WISER} anyrwpwn <444> {THAN MEN} estin <2076> (5748) {IS,} kai <2532> {AND} to <3588> {THE} asyenev <772> tou <3588> {WEAKNESS} yeou <2316> {OF GOD} iscuroteron <2478> twn <3588> {STRONGER} anyrwpwn <444> {THAN MEN} estin <2076> (5748) {IS.}
1:26blepete <991> (5719) gar <1063> {FOR YE SEE} thn <3588> klhsin <2821> umwn <5216> {YOUR CALLING,} adelfoi <80> {BRETHREN,} oti <3754> {THAT} ou <3756> {NOT} polloi <4183> {MANY} sofoi <4680> {WISE} kata <2596> {ACCORDING TO} sarka <4561> {FLESH [THERE ARE],} ou <3756> {NOT} polloi <4183> {MANY} dunatoi <1415> {POWERFUL,} ou <3756> {NOT} polloi <4183> {MANY} eugeneiv <2104> {HIGH BORN.}
1:27alla <235> {BUT} ta <3588> {THE} mwra <3474> {FOOLISH THINGS} tou <3588> {OF THE} kosmou <2889> {WORLD} exelexato <1586> (5668) o <3588> {CHOSE} yeov <2316> {GOD,} ina <2443> {THAT} touv <3588> {THE} sofouv <4680> {WISE} kataiscunh <2617> (5725) {HE MIGHT PUT TO SHAME;} kai <2532> {AND} ta <3588> {THE} asyenh <772> {WEAK THINGS} tou <3588> {OF THE} kosmou <2889> {WORLD} exelexato <1586> (5668) o <3588> {CHOSE} yeov <2316> {GOD,} ina <2443> {THAT} kataiscunh <2617> (5725) {HE MIGHT PUT TO SHAME} ta <3588> {THE} iscura <2478> {STRONG THINGS;}
1:28kai <2532> {AND} ta <3588> {THE} agenh <36> {LOW BORN} tou <3588> {OF THE} kosmou <2889> {WORLD,} kai <2532> {AND} ta <3588> {THE} exouyenhmena <1848> (5772) {DESPISED} exelexato <1586> (5668) o <3588> {CHOSE} yeov <2316> {GOD,} kai <2532> {AND} ta <3588> {THE THINGS THAT} mh <3361> onta <5607> (5752) {ARE NOT,} ina <2443> {THAT THE} ta <3588> {THINGS THAT} onta <5607> (5752) {ARE} katarghsh <2673> (5661) {HE MAY ANNUL;}
1:29opwv <3704> {SO THAT} mh <3361> {NOT} kauchshtai <2744> (5667) {MIGHT BOAST} pasa <3956> {ALL} sarx <4561> {FLESH} enwpion <1799> {BEFORE} autou <846> {HIM.}
1:30ex <1537> autou <846> de <1161> {BUT OF HIM} umeiv <5210> {YE} este <2075> (5748) {ARE} en <1722> {IN} cristw <5547> {CHRIST} ihsou <2424> {JESUS,} ov <3739> {WHO} egenhyh <1096> (5675) {WAS MADE} hmin <2254> {TO US} sofia <4678> {WISDOM} apo <575> {FROM} yeou <2316> {GOD} dikaiosunh <1343> te <5037> {AND RIGHTEOUSNESS} kai <2532> {AND} agiasmov <38> {SANCTIFICATION} kai <2532> {AND} apolutrwsiv <629> {REDEMPTION;}
1:31ina <2443> {THAT,} kaywv <2531> {ACCORDING AS} gegraptai <1125> (5769) {IT HAS BEEN WRITTEN,} o <3588> {HE THAT} kaucwmenov <2744> (5740) {BOASTS,} en <1722> {IN [THE]} kuriw <2962> {LORD} kaucasyw <2744> (5737) {LET HIM BOAST.}
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran